Armoedemaatstaven en -metingen voor Nederland; een beknopte empirische vergelijking en beoordeling

Geert Reuten

Voor het meten van inkomensarmoede gebruiken de OECD en de EU welvaartsvaste armoedegrenzen, uitgedrukt als percentage van het gestandaardiseerd besteedbaar mediane inkomen in een land. Bij een grens van 60% van het mediane inkomen van huishoudens ligt de in 2020 voor Nederland gemeten armoede op 15% van de huishoudens. Alle in Nederland gehanteerde ‘absolute’ armoedemaatstaven (CBS en SCP) meten een aanzienlijk lagere armoede (het CBS meet in 2020 7% armoede). Dit artikel vergelijkt de genoemde armoedemaatstaven kwantitatief en beoordeelt ze kwalitatief. Het eindigt met een kort pleidooi voor welvaartsvaste maatstaven met een absolute maatstaf als ondergrens.